Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Stichting De Fakkel.nl (hieronder genoemd De Fakkel) gevestigd te Joure. Deze voorwaarden zijn van toepassing vanaf 1 januari 2018.

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en leveringen door De Fakkel. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en o.a. opgenomen op de internetsite van De Fakkel (www.fakkel.nl). Op verzoek ontvangt men een kopie of worden deze per mail of post toegezonden.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling via de website, wordt doormiddel van het aanvinken van het vak “akkoord” te kennen gegeven met deze voorwaarden akkoord te gaan. Indien bij een transactie in de winkel niet vooraf expliciet wordt aangegeven de voorwaarden niet te accepteren, dan zijn deze op de transactie van toepassing.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden, voorzover die strijdig zijn met deze algemene voorwaarden, niet door De Fakkel geaccepteerd.
1.4 De Fakkel garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de specificaties en kwaliteit(en) die in het algemeen maatschappelijk verkeer aan het product mogen worden gesteld. Ondeugdelijke producten kunnen worden geretourneerd.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Levering vanuit de webwinkel vindt plaats franco aan huis, waarbij voor orders tot € 29,00 een bedrag voor verzendkosten van toepassing kan zijn. Voor leveringen in de winkel worden geen verzendkosten in rekening gebracht.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal De Fakkel bestellingen uiterlijk binnen één maand trachten uit te voeren. Indien deze termijn niet mogelijk is, indien levering in het geheel niet mogelijk is en bij optredende vertraging in de levering of bij onvolledige levering, alle ten gevolge van oorzaken die buiten de invloedssfeer van De Fakkel liggen, ontvangt de consument binnen één maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. In dat geval is De Fakkel niet gehouden tot enige schadevergoeding of vergoeding van kosten.
2.3 Aan de leveringsplicht van De Fakkel zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door De Fakkel geleverde producten een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, waarin opgenomen de details van de aanbieding, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite of elders genoemde levertermijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet aangepast, tenzij wettelijke maatregelen dit verplichten of indien de fabrikant of uitgever tussentijdse prijsverhogingen dwingend voorschrijft.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en/of zetfouten, voor de gevolgen waarvan geen aansprakelijkheid wordt aanvaard
3.3 Alle prijzen in de winkels en op de website zijn in euro’s en inclusief BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 De afnemer heeft het recht (een deel van) de geleverde producten binnen een periode van één maand na aflevering zonder opgave van reden te retourneren. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van één maand na aflevering schriftelijk (per mail of post) melding te maken bij De Fakkel. In voorkomende gevallen dient de afnemer te bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn teruggestuurd. Terugzending van producten dient te geschieden in de originele verpakking en in goede staat verkerend. Indien de producten zijn beschadigd of overmatige gebruikssporen hebben opgelopen, vervalt het recht van retour in de zin van dit lid.
Met inachtneming van hetgeen hiervoor is bepaald, draagt De Fakkel er zorg voor dat binnen één maand na ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag, inclusief eventueel berekende verzendkosten, aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde producten komt voor rekening en risico van de afnemer.

5. Gegevensbeheer

5.1 Bij het plaatsen van een bestelling worden gegevens van de besteller opgenomen in het klantenbestand van De Fakkel. De Fakkel handelt daarmee in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, wat o.a. inhoudt dat deze gegevens niet aan derden ter beschikking worden gesteld.
5.2 De Fakkel respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van alle persoonlijke gegevens.
5.3 De Fakkel geeft een digitale nieuwsbrief uit voor toezending waarvan men zich dient aan te melden via het op de website aangegeven emailadres of in de winkel. Men kan zich hiervoor afmelden op de volgens de in de nieuwsbrief aangegeven wijze.

6. Aanbiedingen

6.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
6.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt De Fakkel zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. In voorkomende gevallen wordt hiervan zo spoedig mogelijk melding gedaan aan de koper en de reden daarvan besproken.
6.3 Mondelinge toezeggingen als inspanningsverplichting door De Fakkel en verbinden De Fakkel alleen indien deze schriftelijk zijn bevestigd.
6.4 Aanbiedingen van De Fakkel gelden niet automatisch voor eventuele volgende (na)bestellingen.
6.5 De Fakkel kan niet aan aanbiedingen worden gehouden, waarvan duidelijk is of had kunnen zijn dat hierin vergissingen, misvattingen of verschrijvingen of andere fouten zijn gemaakt.
6.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken terzake van een aanbieding zijn slechts van kracht, indien schriftelijk zijn overeengekomen of bevestigd.

7. Overeenkomst

7.1 Voorafgaand aan een overeenkomst tussen De Fakkel en een klant beoordeelt De Fakkel de haalbaarheid van een bestelling of leveropdracht.
7.2 De Fakkel behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de levering en/of verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.
7.3 Voor verzending naar het buitenland worden de werkelijke verzendkosten in rekening gebracht, ongeacht de ordergrootte.

8. Afbeeldingen en specificaties

8.1 Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, etc.; bevattende o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, etc. op de internetsite van De Fakkel gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

9. Overmacht

9.1 De Fakkel is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt in ieder geval maar niet uitsluitend verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen.
Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, werkstakingen, overheidsmaatregelen, enz. gelden uitdrukkelijk als overmacht.
9.3 De Fakkel behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is De Fakkel gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
9.4 Indien De Fakkel bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

10. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

10.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
10.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen De Fakkel en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Leeuwarden kennis, tenzij De Fakkel er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.